กู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท แต่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. ลงทะเบียนอย่างไร

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / กู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท แต่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. ลงทะเบียนอย่างไร

  กู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท แต่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. ลงทะเบียนอย่างไร

  0

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ลงทะเบียน กู้เงิน ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

            งานนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ก็พอได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง มีเงินกู้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่หลายคนสงสัยว่า หากไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. มาก่อน จะมีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวหรือไม่ กระปุกดอทคอม มีคำตอบมาให้แล้ว…

            สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. มีสิทธิ์ยื่นกู้ฉุกเฉินโครงการนี้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี

  ขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อ

            1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน (เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง
   
            2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที
   
            3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน
   
            4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ ดังนี้
            – เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
            – เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
            – เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก (หากยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เลือกที่ยังไม่มีบัญชี และเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร เพื่อเปิดบัญชีในวันที่ธนาคารนัดไปทำสัญญาเงินกู้)
            – เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน
            – เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
            – เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
            – เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

            5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
            – ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
            – กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

            6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งลงทะเบียนไว้