กู้เงิน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / กู้เงิน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

  กู้เงิน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

  0

  กู้เงิน รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปีสัญชาติไทย ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

  คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

  ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

  เอกสารประกอบการสมัคร

  เอกสารแสดงตัวตน
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ กู้เงิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
   ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
   ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
   ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
  • เอกสาร กู้เงิน 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
   ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
  • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
  • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม