กู้เงินออมสิน

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / กู้เงินออมสิน

  กู้เงินออมสิน

  0

  กู้เงินออมสิน ทำไง

  ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  แต่หากไม่สามารถเข้าได้ ธนาคารออมสิน แนะนำให้เข้าได้โดยคลิกที่นี่ “ลิงก์ทางลัดลงทะเบียนออมสิน” ซึ่งหากไม่สามารถเข้าได้ ให้ลองรีเฟรชอีกรอบ

  ล่าสุด ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 เม.ย.63 พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เมื่อผ่านไปถึงเวลา 14.30 น. ระบบได้อนุมัติ การยื่นกู้ไปแล้ว 148,076 ราย แบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 73,624 ราย สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 74,452 ราย คาดว่าภายในเย็นนี้จะมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่า 200,000 ราย

  สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

  สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
  • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

  ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
            2. สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
            3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
            4. ไม่ต้องมีหลักประกัน
            5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือนโดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

            1. ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
            2. สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี)
            3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
            4. ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
            5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)